Polityka prywatności danych na Facebooku

data publikacji 07.04.2023 r.

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktuję bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzam w związku z moją działalnością na Facebooku.

Dokument, który czytasz, jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będę informować Cię o zmianach i podawać aktualną wersję dokumentu.

Skontaktuj się ze mną!

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści tego Regulaminu, skontaktuj się ze mną pod adresem: kontakt@paniodoszczedzania.pl  oraz pod numerem telefonu: 739205334.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzeniem przeze mnie profilu na Facebooku, jestem ja, czyli Karolina Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Nowicka pod adresem 87-100 Toruń, ul. Rusa 12/18, NIP 9562369229, REGON 389205350.

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz ze mną w interakcje na Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz moją stronę na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod moimi postami lub komentarzami.

 

Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych.

Zaznaczam jednak, że nie mam wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku, możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje, wypełniam obowiązki, które nakłada na nas RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych możesz przeczytać w Polityce prywatności. 

 

Jakie dane przetwarzam, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedź na Twoją wiadomość/komentarz

Imię i nazwisko;

Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, który pozwala mi na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).

Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa).

Zarządzanie stroną lub Grupą na Facebooku

Imię i nazwisko;

Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści Twoich komentarzy na stronie;

Twoje reakcje na posty.

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju swoich usług w social mediach).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wszystkie wyżej wymienione dane

art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informuję, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres 

 kontakt@paniodoszczedzania.pl

  1. Prawo dostępu do informacji.
  2. Prawo dostępu do danych osobowych.
  3. Prawo do sprostowania danych osobowych.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
  7. Prawo do przenoszenia danych.
  8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem serwisu www.paniodoszczedzania.pl oraz moich profili w mediach społecznościowych. Zapewniam, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam, i zawsze kieruję się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy europejskie.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przeze mnie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 

Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane przetwarzam do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.

Shopping Cart